HomeUw persoonlijke bankgegevens

Uw persoonlijke bankgegevens

Centraal Aanspreekpunt (CAP) van de Nationale Bank van België (NBB)

Ik heb bericht gekregen dat Record Bank persoonlijke bankgegevens naar het CAP stuurt. Waarom?

Vanaf 2014 zijn we als bank verplicht om bepaalde gegevens van onze klanten en hun rekeningen of contracten één keer per jaar door te geven aan een Centraal Aanspreekpunt (CAP) van de Nationale Bank (NBB). Die gegevens worden daar maximaal 8 jaar in een register bewaard.

Zo kan de fiscus nagaan bij welke financiële instelling u een rekening of contract hebt en ons eventueel meer info vragen. Die nieuwe regelgeving geldt voor alle rekeningen die sinds 1 januari 2010 geopend zijn en die nog geopend worden.

Onder welke voorwaarden kan de fiscus uw gegevens opvragen?

De fiscus mag uw gegevens alleen opvragen als hij:

  • beschikt over aanwijzingen van belastingontduiking
  • een indiciaire afrekening wil opstellen;
  • de vraag van een buitenlandse zusteradministratie kreeg.

De fiscus moet u altijd op de hoogte brengen als hij uw gegevens opvraagt en u de reden meedelen.

Welke gegevens moeten we doorgeven aan het CAP?

Als bank en kredietinstelling zijn we verplicht jaarlijks alle rekeningen (spaar-, zicht- en transactierekeningen) die in de loop van het vorige jaar bestonden, door te geven aan het CAP. Dit met terugwerkende kracht tot en met het kalenderjaar 2010.

Voor kredietcontracten geldt die regel maar vanaf 1 januari 2014. Een krediet dat volledig werd terugbetaald voor 1 januari 2014, wordt dus niet doorgegeven.

Het gaat om de volgende gegevens:

Persoonsgegevens:

• Natuurlijke personen: het rijksregisternummer (indien niet aanwezig naam, voornaam, geboortedatum, -plaats, (-land)).
• Rechtspersonen ingeschreven in de Kruispuntbank van Ondernemingen: inschrijvingsnummer KBO.
• Andere klanten: volledige naam klant, rechtsvorm en land van vestiging.

Rekeningnummers

De titularis of cotitularis worden doorgegeven, mandatarissen niet.

Contractnummers en type contract

De hoofd- en medeondertekenaar worden doorgeven. Een borg wordt niet meegedeeld.

Welke gegevens geven we niet door aan het CAP?

Uw rekeningsaldo, uw bankverrichtingen en alle andere types van producten (bv. termijnplaatsingen) of rekeningen (bv. effectenrekening of pensioenspaarrekening) dienen niet doorgegeven te worden aan het CAP.

Voor uw kredieten delen we alleen het type krediet en uw contractnummer mee. Andere eigenschappen (zoals uw kredietbedrag of de looptijd) geven we niet door.

Hoelang bewaart het CAP mijn gegevens?

Het CAP bewaart uw gegevens maximaal 8 jaar:

  1. vanaf de afsluitingsdatum van het laatste kalenderjaar waarin nog identificatiegegevens werden meegedeeld;
  2. vanaf de afsluitingsdatum van het kalenderjaar waarin de rekening/het contract afgesloten of beëindigd werd voor wat de gegevens van rekeningen/contracten betreft.
Kan ik mijn doorgestuurde gegevens zelf raadplegen of corrigeren?

Vanaf 1 mei 2014 hebt u het recht om uw gegevens, die door het CAP werden opgeslagen, bij de Nationale Bank in te kijken. U kunt dat per brief aanvragen via: Nationale Bank van België, Kredietcentrales – Centraal Aanspreekpunt, Berlaimontlaan 14, 1000 Brussel.

Werden uw gegevens foutief geregistreerd? Meld het ons dan via customerservice@recordgroup.be of schriftelijk: Customer Service, W. Wilsonplein 5 bus i, 9000 Gent.

Ik heb nog vragen over dit onderwerp.

Geen probleem.

Stuur een mailtje naar customerservice@recordgroup.be of stuur uw vraag per post naar Customer service, W.Wilsonplein 5 bus i, 9000 Gent.