HomeBescherming persoonlijke levenssfeer

Bescherming persoonlijke levenssfeer

Door zich toegang te verschaffen tot de Internetsite van Record Bank (www.recordbank.be), verklaart de Internetgebruiker dat hij kennis heeft genomen van de informatie hieronder en geeft hij aan Record Bank de toelating om de door hem meegedeelde persoonlijke gegevens te verwerken zoals hieronder bepaald.

Record Bank eerbiedigt de persoonlijke levenssfeer zowel van de Internetgebruiker als van elke andere betrokken natuurlijke persoon, overeenkomstig de geldende wetgeving.

De verantwoordelijke voor de verwerking van de persoonsgegevens is Record Bank NV met zetel gevestigd te 1140 Evere, Henri Matisselaan 16.

De persoonsgegevens die door de Internetgebruiker via de Internetsite van Record Bank (www.recordbank.be) en/of in het kader van de daarop aangeboden diensten worden meegedeeld aan Record Bank, worden door Record Bank verwerkt voor de volgende doeleinden: behandeling van de aanvragen (m.b.t. rekeningen, betalingen, kredieten, beleggingen, publicitaire producten en/of informatie van bankdiensten), centraal beheer van de cliënteel, marketing van bank- en/of verzekeringsdiensten, globaal overzicht van de cliënt, controle van de verrichtingen en voorkomen van onregelmatigheden.

Deze gegevens mogen niet worden meegedeeld aan andere derden dan de personen die door de Internetgebruiker zijn aangeduid of de vennootschappen waarvan de tussenkomst vereist is om één van de bovenvermelde doeleinden te realiseren.

Persoonsgegevens waaruit de raciale of etnische afkomst blijkt, worden nooit verwerkt, behalve als deze blijken uit gegevens waarmee de betrokken natuurlijke persoon wordt geïdentificeerd (voornamelijk zijn naam, voornaam, adres en nationaliteit). In dat laatste geval, laat de betrokken natuurlijke persoon de verwerking van deze gegevens toe, overeenkomstig met artikel 6 van de wet van 8 december 1992 met betrekking tot de bescherming van de persoonlijke levenssfeer. De categorieën van personen die toegang hebben tot deze gegevens zijn de personeelsleden van Record Bank die belast zijn met de uitvoering van één of meer van de hierboven vermelde doeleinden en, in voorkomend geval, de personen die door de betrokken natuurlijke persoon zijn aangeduid en/of de personeelsleden van andere vennootschappen waarvan de tussenkomst is vereist om één of meer van de hierboven vermelde doeleinden uit te voeren.

Zo ook worden persoonsgegevens waaruit de politieke opvattingen, de godsdienstige of levensbeschouwelijke overtuiging of het lidmaatschap van een vakvereniging blijken of die het seksuele leven betreffen, nooit verwerkt, behalve als deze blijken uit betalingsverrichtingen (bijvoorbeeld een betaalopdracht voor het lidgeld van een politieke partij). In dat laatste geval, laat de betrokken natuurlijke persoon de verwerking van deze gegevens in het kader van de verwerking van betalingsverrichtingen toe, overeenkomstig het artikel 6 van de wet van 8 december 1992 met betrekking tot de bescherming van de persoonlijke levenssfeer. De categorieën van personen die toegang hebben tot deze gegevens zijn de personen die door de betrokken natuurlijke persoon zijn aangeduid, de personeelsleden van Record Bank die belast zijn met de verwerking van betalingsverrichtingen en, in voorkomend geval, de personeelsleden (die belast zijn met een dergelijke verwerking) van andere vennootschappen waarvan de tussenkomst is vereist om betalingsverrichtingen te verwerken.

Elke natuurlijke persoon heeft recht van toegang tot de gegevens die op hem betrekking hebben en die door Record Bank worden verwerkt en kan, desgevallend, onjuiste gegevens doen verbeteren alsook de onwettig verwerkte gegevens doen schrappen.

Hij kan zich op elk ogenblik, gratis en op eenvoudig verzoek, verzetten tegen de verwerking van gegevens die op hem betrekking hebben voor doeleinden van commerciële prospectie ("direct marketing"); er zal zo snel mogelijk met zijn verzoek rekening worden gehouden.

Geen enkele wettelijke bepaling houdt een verplichting in om te antwoorden op de door Record Bank gestelde vragen, maar het niet antwoorden op deze vragen kan evenwel tot gevolg hebben, naargelang het geval, de onmogelijkheid of de weigering door Record Bank om een (pre-)contractuele relatie aan te gaan, om een dergelijke relatie voort te zetten of om een verrichting uit te voeren gevraagd door de Internetgebruiker of door een derde in het voordeel van de Internetgebruiker.

De persoonsgegevens die door de Internetgebruiker worden meegedeeld, worden door Record Bank strikt vertrouwelijk verwerkt. Omdat Internet evenwel geen volledige veiligheid biedt, kan de eerbiediging van de persoonlijke levenssfeer enkel gegarandeerd worden indien de persoonsgegevens meegedeeld worden door de communicatiemogelijkheden waarvan Record Bank uitdrukkelijk aanduidt dat zij beveiligd zijn.

Cookies

Op de Internetsite van Record Bank wordt op bepaalde plaatsen gebruik gemaakt van « cookies » om de Internetgebruiker een betere dienstverlening te bieden. Een « cookie » is een tekstbestand dat informatie bevat over het gedrag van de persoon die een Internetsite bezoekt. Een « cookie » wordt aangemaakt door een programma op de server van de Internetsite maar wordt bewaard op de harde schijf van de computer van de Internetgebruiker. Bij een volgende bezoek aan de Internetsite, kan de inhoud van de « cookie » worden gerecupereerd door de server van de Internetsite.

De « cookies » die worden aangemaakt door de Internetsite van Record Bank laten toe dat de diensten worden afgestemd op de specifieke behoeften van elke Internetgebruiker, die kunnen worden geïdentificeerd met behulp van deze « cookies ».

Bepaalde « cookies » die worden aangemaakt door de Internetsite van Record Bank bevatten gegevens met betrekking tot de door de Internetgebruiker geselecteerde deviezen en/of taal, zodat de Internetgebruiker deze gegevens niet opnieuw moet inbrengen bij elk bezoek op de Internetsite van Record Bank.

De andere « cookies » die worden aangemaakt door de Internetsite van Record Bank, registreren gegevens over de pagina’s die op de Internetsite van Record Bank door de Internetgebruiker worden bezocht, teneinde informatiesessies te realiseren, met name door registratie van de informatie die de Gebruiker in de opeenvolgende formulieren meedeelt, evenals om te vermijden dat de Internetgebruiker herhaaldelijk dezelfde reclame- of andere boodschappen te zien krijgt.

Record Bank verwerkt bovendien deze door de « cookies » geregistreerde gegevens over de Internetgebruiker om statistieken met betrekking tot de Internetsite van Record Bank op te maken en de inhoud van de Record Bank Internetsite te verbeteren.

Deze « cookies » worden voor een maximale duur van 12 maanden bewaard op de computer van de Internetgebruiker.

De meeste Internetbrowsers (Internetnavigatoren) zijn automatisch ingesteld om « cookies » te aanvaarden. Door de instelling van zijn Internetbrowser te wijzigen, kan de Internetgebruiker er echter voor zorgen dat hij verwittigd wordt telkens er een « cookie » wordt gestuurd, of nog, beletten dat « cookies » worden gecreëerd of bewaard op zijn harde schijf. Record Bank kan evenwel de toegang tot haar Internetsite niet garanderen aan de Internetgebruiker indien de gebruiker de aanmaak van « cookies » weigert.

Omgevingsvariabelen

Als de Internetgebruiker een bezoek brengt aan de Internetsite van Record Bank, dan worden de volgende persoonlijke gegevens, « omgevingsvariabelen » genoemd, verstuurd naar Record Bank en door haar opgeslagen via het navigatieprogramma van de Internetgebruiker :

Zijn TCP/IP-adres (identificatienummer van de computer van de Internetgebruiker op het Internet),
Het merk en de versie van zijn navigatieprogramma en van zijn besturingssysteem,
De taal die de Internetgebruiker kiest,
Alle informatie over de pagina's van de Internetsite van Record Bank die de gebruiker heeft bezocht en die van de andere Internetsites van op dewelke de gebruiker zich toegang heeft verschaft tot de Internetsite van Record Bank.

Deze laatste gegevens worden door Record Bank verwerkt om rekening te kunnen houden met de elementen eigen aan de configuratie van de computer van de Internetgebruiker om hem de gevraagde webpagina's in een gepast formaat te kunnen toezenden, om statistieken op te maken over de Internetsite van Record Bank en om voor de verbetering van de Internetsite van Record Bank te kunnen zorgen.