HomeBescherming van deposito's en financiële instrumenten

Uw deposito’s en financiële instrumenten bij Record Bank worden beschermd. Binnen bepaalde voorwaarden en grenzen hebt u een recht op terugbetaling moest er iets fout gaan.

Daarvoor zijn er twee fondsen, het Garantiefonds voor financiële diensten (het Garantiefonds) (http://garantiefonds.belgium.be/nl) en het Beschermingsfonds voor deposito’s en financiële Instrumenten (het Beschermingsfonds) (http://www.protectionfund.be/nl/mod_contexte.html)

Hieronder vindt u de algemene lijnen van de regeling.

Wanneer is er tegemoetkoming?

De tegemoetkoming vindt enkel plaats :

  1. bij het faillissement van ING België NV;
  2. buiten het faillissement, wanneer de toezichthouder vaststelt dat de bank om redenen die rechtstreeks verband houden met haar financiële positie, momenteel niet in staat blijkt te zijn de deposito's terug te betalen of de financiële instrumenten terug te geven en daartoe ook op afzienbare termijn niet in staat lijkt te zijn.
Wie heeft recht op een tegemoetkoming?

Alle particulieren en vennootschappen, ondernemingen of verenigingen hebben recht op een tegemoetkoming.

Overheden, krediet- en financiële instellingen, beleggingsondernemingen … moeten niet op een tegemoetkoming voor hun deposito’s rekenen.
Depositohouders die zich bij de bank niet gelegitimeerd hebben, hebben evenmin recht op een interventie.

De bescherming geldt per cliënt, welke nationaliteit hij ook heeft, waar hij ook woont of zijn maatschappelijke zetel heeft.

Welke deposito's en financiële instrumenten zijn gedekt?

1. Deposito's

Alle deposito's op zichtrekeningen, spaarrekeningen, termijnrekeningen of kasbons (bv. Zichtrekening, Webspaarrekening, Platinumspaarrekening).

2. Financiële instrumenten

Alle financiële instrumenten (zoals aandelen, obligaties, gemeenschappelijke beleggingsfondsen, beveks, … uitgegeven door andere financiële instellingen of personen) voor zover ze bij Record Bank op naam staan of in bewaring worden gehouden, in open bewaargeving of gedematrialiseerd.

Deze financiële instrumenten maken echter geen deel uit van de te verdelen activa bij faillissement of vereffening van Record Bank. Ze worden direct aan de cliënten teruggegeven.

Indien er van bepaalde financiële instrumenten toch onvoldoende aanwezig zijn om de teruggave te verzekeren, worden hetzelfde soort financiële instrumenten waarvan Record Bank zelf eigenaar is, gebruikt voor de teruggave. Deze regel geldt voor iedereen, natuurlijke personen en alle vennootschappen.

In het uitzonderlijke geval dat Record Bank die niet zou kunnen leveren of terugbezorgen, dekt de beschermingsregeling deze financiële instrumenten, welke ook de munt is waarin ze zijn uitgedrukt.

Welke deposito's zijn niet gedekt?

De dekking geldt echter niet voor:

  • deposito’s van transacties waarvoor een strafrechtelijke veroordeling is uitgesproken wegens het witwassen van geld of terrorisme;
  • alle verplichtingen die Record Bank aangaat op handelspapier, zoals eigen accepten en promessen.
Hoeveel wordt u terugbetaald?

1. Deposito's

De maximale terugbetaling per cliënt bedraagt in principe 100.000 EUR.

Voor de deposito’s die verband houden met de aankoop/verkoop van een woning voor residentieel gebruik door de deposant/natuurlijke persoon, is er een verhoogde bescherming tot 500.000 EUR.

Ook voor deposito’s als een gevolg van de betaling van een kapitaal naar aanleiding van de pensionering of overlijden, een ontslag- of invaliditeitsuitkering en een verzekeringsuitkering, is er een verhoogde bescherming tot 500.000 EUR.

De bedragen die het gevolg zijn van een erfenis krijgen die extra bescherming niet.

Die verhoogde bescherming is wel beperkt in de tijd. Ze geldt enkel voor bedragen die maximaal 6 maand voor het ingebreke blijven van de bank op de rekening werd geboekt.

2. Financiële instrumenten

De maximale terugbetaling voor ontbrekende financiële instrumenten per cliënt bedraagt 20.000 EUR

Hoe wordt dit berekend?

1. Deposito's

Het systeem kent geen franchise.

Om het bedrag van de schadeloosstelling te berekenen, worden alle tegoeden van éénzelfde houder opgeteld. Zijn verplichtingen of schulden tegenover Record Bank worden hiervan afgetrokken. De berekening gebeurt dus niet per product, maar per houder van deposito's. Elk lid van een gezin wordt, wat betreft de deposito's waarvan hij houder is, apart in aanmerking genomen.

Het totaal wordt daarna omgezet in euro en eventueel beperkt tot 100.000 EUR.

De tussenkomst gebeurt na aftrek van de opeisbare schulden van de cliënt aan Record Bank.

Wat gebeurt er indien er verscheidene titularissen zijn?

Bij rekeningen geopend op de naam van ten minste twee personen wordt, voor de tegoeden op die rekeningen, een terugbetaling verleend op basis van het aandeel dat toekomt aan elk van de titularissen. Als het tegendeel niet is bewezen, worden de rechthebbenden geacht een zelfde aandeel te hebben.

En wat als er een rekening bestaat waarop verscheidene personen rechten kunnen doen gelden als leden van een vereniging, een groepering of een onverdeeldheid zonder rechtspersoonlijkheid?

Als de identiteit van deze personen kan worden vastgesteld, worden de terugbetalingen gedaan aan de hand van het gedeelte dat aan elk van hen toekomt. Kan dit gedeelte niet worden vastgesteld, worden de rechthebbenden geacht een zelfde aandeel te hebben. Kan de identiteit van deze personen echter niet worden vastgesteld, dan worden de tegoeden op die rekening beschouwd als toebehorend aan één houder.

Voor nadere inlichtingen over depositogarantie kunt u terecht op de internetsite bij het Garantiefonds : http://garantiefonds.belgium.be/nl.

2. Financiële instrumenten

Voor het bepalen van de schadevergoeding voor financiële instrumenten die niet meer kunnen worden terugbezorgd wordt de waarde opgeteld.  Daarvoor wordt de marktwaarde gebruikt. Voor de genoteerde financiële instrumenten wordt de marktwaarde vastgesteld op basis van de gemiddelde koers op de laatste dag waarop zij genoteerd waren vóór de dag waarop de deficiëntie zich heeft voorgedaan. Als er geen marktwaarde bekend is, neemt men voor schuldvorderingsbewijzen de terugbetalingswaarde, vermeerderd met de gelopen interesten. Kan er geen markt- terugbetalingswaarde bepaald worden dan neemt het fonds de geraamde realisatiewaarde. De waardebepaling  is steeds deze op de laatste dag vóór de dag waarop de deficiëntie. Van het totaalbedrag worden de verplichtingen of schulden van de houder tegenover Record Bank afgetrokken.

De regels indien er verscheidene titularissen van de effectenrekeningen zijn, is vergelijkbaar met deze voor de vergoeding van de deposito’s.

Voor nadere inlichtingen over de bescherming van financiële instrumenten  kunt u terecht op de internetsite bij het Beschermingsfonds: http://www.protectionfund.be/.

Wie doet de tegemoetkoming?

1. Deposito's

De tegemoetkoming gebeurt door het Garantiefonds voor financiële diensten (het Garantiefonds), een bijzondere administratie van de Federale Overheidsdienst Financiën Algemene Administratie van de Thesaurie, Kunstlaan 30, 1040 Brussel.

2. Financiële instrumenten

De tegemoetkoming gebeurt door het Beschermingsfonds voor deposito's en financiële instrumenten (het Beschermingsfonds), een openbare instelling met rechtspersoonlijkheid die werd opgericht om de beschermingregeling van de deposito's en financiële instrumenten te beheren en beheerd door de Algemene Administratie van de Thesaurie, Handelsstraat 96, 1040 Brussel.

Hoe verloopt de tegemoetkoming?

1. Deposito's

U moet  het (de) rekeningnummer(s) mededelen aan het Garantiefonds via Myminfin of via een papieren formulier dat op de website van het Garantiefonds zal kunnen worden gedownload vanaf het faillissement of de vaststelling van het in gebreke blijven.

Het Garantiefonds betaalt u dan automatisch uit binnen een periode van 20 werkdagen na uw aangifte. Vanaf 2019 zal deze termijn stap voor stap verminderd worden, om tot een termijn van 7 werkdagen te komen vanaf 1 januari 2024.

2. Financiële instrumenten

Op de site van het Garantiefonds wordt meegedeeld wie u moet contacteren voor de teruggave van de financiële instrumenten op de effectenrekening(en).