HomeGebruikersvoorwaarden

Gebruikersvoorwaarden

Door zich toegang te verschaffen tot de website van Record Bank (www.recordbank.be) en deze te gebruiken, verklaart de internetgebruiker kennis te hebben genomen van deze gebruiksvoorwaarden van de Record Bank en ze te aanvaarden.

Informatie op de website van Record Bank

RECORD BANK waakt over de kwaliteit van haar website, zowel wat de inhoud als wat de gebruiksvriendelijkheid betreft. Zij stelt alle redelijke middelen in het werk om op de website van RECORD BANK correcte en actuele gegevens weer te geven. Zo kan RECORD BANK te allen tijde en zonder voorafgaand bericht aan de internetgebruiker de informatie op haar website aanpassen en daartoe de toegang tot de volledige website van RECORD BANK of een gedeelte ervan onderbreken.

De inlichtingen, opinies en simulaties op de website van RECORD BANK, verstrekt door RECORD BANK  of derden, zijn enkel bestemd voor Belgische verblijfhouders. Zij worden verstrekt zonder garantie en buiten de aansprakelijkheid van RECORD BANK, behalve bij zware of opzettelijke fout van hunnentwege. Ze gelden slechts op de datum waarop ze verstrekt worden en RECORD BANK kan de juistheid, de afwezigheid van fouten, de volledigheid en/of de actualiteit ervan niet garanderen. Zij worden verstrekt louter ter informatie en los van elke contractuele relatie met RECORD BANK en/of elke eenzijdige verbintenis van RECORD BANK. Zij kunnen nooit worden beschouwd als een aanbeveling, raadgeving of directe of persoonlijke aansporing tot verkoop en/of aankoop van bankproducten of –diensten of van verzekeringen. Ze vormen slechts beoordelingselementen voor de internetgebruiker die vrij blijft in zijn beslissing en die als enige verantwoordelijk blijft voor het gebruik dat hij ervan maakt. De bepalingen van de onderhavige paragraaf gelden slechts bij gebrek aan uitdrukkelijke tegengestelde bepalingen op de website van RECORD BANK.

De internetgebruiker kan terecht in RECORD BANK-kantoren voor bijkomende inlichtingen en eventueel een gepersonaliseerd aanbod.

Producten en diensten op de website van Record Bank

De producten en diensten op de website van RECORD BANK zijn enkel bestemd voor Belgische verblijfhouders, tenzij uitdrukkelijk anders vermeld. Ze worden als dusdanig verstrekt, zonder garantie en zonder aansprakelijkheid van RECORD BANK, behalve bij zware of opzettelijke fout van hunnentwege. De tarieven op de website van RECORD BANK gelden slechts op de datum waarop ze verstrekt worden. Ze gelden niet als een aanbod om te contracteren, tenzij ze van een orderbon vergezeld zijn. De bepalingen van de deze paragraaf gelden slechts bij gebrek aan tegengestelde contractuele bepaling op de website van RECORD BANK.

Toegangsmogelijkheden voor enkele voorbehouden delen van de website van Record Bank

Enkele delen van de website van RECORD BANK zijn slechts toegankelijk voor de internetgebruiker die zich identificeert door het middel van toegangsmogelijkheden zoals een gebruikersidentificatiecode (userid) en een paswoord. Om toegang tot deze voorbehouden delen van de website van RECORD BANK te krijgen, wordt de internetgebruiker uitgenodigd om zich voorafgaand te registreren door een formulier in te vullen. De internetgebruiker kan te allen tijde en via de website de persoonsgegevens verbeteren die aan RECORD BANK werden doorgegeven. De toegangsmogelijkheden zijn strikt persoonlijk en vertrouwelijk. De internetgebruiker is alleen aansprakelijk voor het gebruik ervan en voor het bewaren van hun vertrouwelijk karakter en verbindt zich ertoe ze niet door te geven aan derden. De toegangsmogelijkheden van de internetgebruiker kunnen op elk moment door hem veranderd of herroepen worden. In de mate van het mogelijke, zal RECORD BANK alles in het werk stellen om zo snel mogelijk met deze verandering of deze herroeping rekening te houden. Tot op dit ogenblik en behoudens zware of opzettelijke fout van RECORD BANK, is de internetgebruiker alleen aansprakelijk voor alle rechtstreekse of onrechtstreekse schade die voor hem, voor RECORD BANK of voor derden zou voortvloeien uit elk gebruik of misbruik gemaakt door hem of door derden via die toegangsmiddelen.

Aansprakelijkheid voor het gebruik van de website van Record Bank

Behoudens zware of opzettelijke fout van hunnentwege, zijn RECORD BANK en haar aangestelden niet aansprakelijk voor de rechtstreekse of onrechtstreekse schade (met inbegrip van verlies van winst, kosten om zich een gelijkaardige dienst of product aan te schaffen of verlies van een opportuniteit) die de internetgebruiker lijdt als gevolg van het gebruik van de website van RECORD BANK of de onmogelijkheid deze te gebruiken, wat hiervoor ook de reden is. Behoudens zware of opzettelijke fout van harentwege is RECORD BANK op die manier in het bijzonder niet aansprakelijk voor de rechtstreekse of onrechtstreekse schade veroorzaakt door het doorgeven van een virus ondanks de voorziene beschermingsmaatregelen, de onderbreking van de toegang tot de website van RECORD BANK als gevolg van storingen op de communicatielijnen of verbindingsproblemen, de ongeoorloofde toegang tot de website van RECORD BANK, staking of het optreden van elk geval van overmacht.

Beschikbaarheid van de website van Record Bank

In de mate van haar mogelijkheden en van de beperkingen bepaald in het voorgaande punt, zet RECORD BANK zich in om haar website 7 dagen op 7 en 24 uren op 24 toegankelijk te houden.

RECORD BANK verbindt zich er niet toe een continue, onafgebroken en beveiligde toegang tot haar website te verschaffen. RECORD BANK behoudt zich bovendien het recht voor om op elk moment en zonder voorafgaande waarschuwing, de toegang tot haar website te onderbreken in geval van risico op misbruik of fraude, om onderhoudswerken uit te voeren of om verbeteringen of wijzigingen aan de website aan te brengen. RECORD BANK stelt alles in het werk om de duur van dergelijke onderbrekingen te beperken en om de internetgebruikers ervan te informeren.

Onverminderd bijkomende vergoedingen, behoudt RECORD BANK zich eveneens het recht voor om de toegang te verbieden tot heel de website van RECORD BANK of een gedeelte ervan voor elke internetgebruiker omwille van de volgende redenen: een overtreding van deze gebruiksvoorwaarden, gebruik van de website voor onwettige doeleinden of doeleinden die ingaan tegen de goede zeden of een inbreuk op de integriteit, de veiligheid of de reputatie van de website.

Eigendomsrechten en intellectuele eigendomsrechten

RECORD BANK behoudt zich alle eigendomsrechten en intellectuele eigendomsrechten voor op de website van RECORD BANK zelf en op alle elementen waaruit de site is samengesteld, in het bijzonder wat betreft doch niet beperkt tot de teksten, illustraties, lay-out en informaticaprogramma's.

De internetgebruiker geniet een niet-exclusieve gebruikslicentie op de website van RECORD BANK. Er wordt evenwel geen enkel eigendomsrecht of intellectueel eigendomsrecht overgedragen op de internetgebruiker. Deze licentie geeft de internetgebruiker enkel het recht toegang te hebben tot de inhoud van de website van RECORD BANK, deze te raadplegen en op een normale wijze gebruik te maken van de op de site aangeboden diensten, enkel voor zijn persoonlijke behoeften.

Elke reproductie en/of hergebruik van de totaliteit of van een kwalitatief of kwantitatief substantieel gedeelte van de inhoud van de website van RECORD BANK, onder om het even welke vorm en op om het even welke wijze, is strikt verboden zonder voorafgaande en schriftelijke toelating van RECORD BANK. Ook het herhaald en systematisch opvragen en/of hergebruiken van niet substantiële delen van de inhoud van de website van RECORD BANK, onder om het even welke vorm en op om het even welke manier, zijn niet toegestaan indien zij strijdig zijn met een normale exploitatie van de website van RECORD BANK of een ongerechtvaardigde schade toebrengen aan de rechtmatige belangen van RECORD BANK.

De al dan niet gedeponeerde merken, benamingen en logo's die zich op de website van RECORD BANK bevinden, zijn de uitsluitende eigendom van RECORD BANK of van andere vennootschappen en kunnen niet worden overgenomen. De internetgebruikers mogen ze met name niet gebruiken als metatags op andere websites.

De al dan niet gedeponeerde merken, benamingen en logo's die zich op de website van Record Bank bevinden, zijn de uitsluitende eigendom van Record Bank of van andere vennootschappen en kunnen niet worden overgenomen. De internetgebruikers mogen ze met name niet gebruiken als metatags op andere websites.

Hyperlinks

Behoudens zware of opzettelijke fout van harentwege kan RECORD BANK niet aansprakelijk worden gesteld voor de hyperlinks die worden gecreëerd vanuit van Internet sites van derden naar de website van RECORD BANK, noch voor de inhoud van deze sites. Elke aanmaak van een hyperlink naar de homepage of secundaire pagina's, naar bestanden of toepassingen van de website van RECORD BANK, al dan niet voor commerciële doeleinden, moet het voorwerp uitmaken van de uitdrukkelijke voorafgaande toelating van RECORD BANK. De framing van het geheel of van delen van website van RECORD BANK is strikt verboden zonder voorafgaande en schriftelijke toelating van RECORD BANK.

Bovendien, behoudens zware of opzettelijke fout van harentwege, verstrekt RECORD BANK geen enkele garantie en is zij niet aansprakelijk voor de hyperlinks die van op de website van RECORD BANK naar de Internet sites van derden verwijzen, noch voor de inhoud van deze Internet sites. De toegang tot deze Internet sites gebeurt op eigen risico van de internetgebruiker, deze laatste moet zich er terdege van bewust zijn dat deze Internet sites kunnen onderworpen zijn aan andere algemene gebruiksvoorwaarden, aan andere bepalingen inzake de bescherming van de persoonlijke levenssfeer en/of in het algemeen aan andere regels dan deze die van toepassing zijn op de website van RECORD BANK. RECORD BANK is niet verantwoordelijk voor de naleving door deze websites van de bestaande wetgeving en de reglementering.

Mededelingen van de internetgebruikers

Tenzij uitdrukkelijk anders is vermeld, moet elke mededeling van de internetgebruiker met betrekking tot de website van RECORD BANK naar volgend e-mail adres worden gestuurd: recordbank@recordgroup.be. Alle mededelingen die gegevens, vragen, commentaar, ideeën en suggesties bevatten en via e-mail of elk ander middel naar de website van RECORD BANK worden doorgestuurd, zullen als niet-vertrouwelijk worden beschouwd, onder voorbehoud van de beroepsdiscretie van RECORD BANK en van de rechten die aan de internetgebruikers zijn toegekend, met name door de wetgeving over de privacy. Onder hetzelfde voorbehoud kunnen deze mededelingen, binnen de 5 jaren na het doorsturen en zonder enige tegenprestatie van welke aard ook, door RECORD BANK opnieuw gebruikt worden, gedeeltelijk of volledig gekopieerd worden , gewijzigd worden en opnieuw verspreid worden door RECORD BANK, onder om het even welke vorm, via elk middel en voor alle doeleinden.

Toepassing van de gebruiksvoorwaarden

Deze gebruiksvoorwaarden zijn van toepassing tijdens de sessie waarbij de internetgebruiker de website van RECORD BANK bezoekt. RECORD BANK behoudt zich het recht voor te allen tijde deze gebruiksvoorwaarden te wijzigen, waarbij de internetgebruikers op de hoogte zullen worden gebracht van deze wijziging op de website van RECORD BANK. De gebruiksvoorwaarden die van toepassing zijn tijdens de sessie waarbij de internetgebruiker de website van RECORD BANK bezoekt, zijn in elk geval deze die op de website van RECORD BANK zijn vermeld bij de toegang van de internetgebruiker tot de site.

De nietigheid van een of meer bepalingen van deze gebruiksvoorwaarden heeft geen enkele invloed op de geldigheid, de reikwijdte en het dwingende karakter van de overige bepalingen ervan.

De bepalingen van deze algemene voorwaarden gelden onverminderd de van toepassing zijnde wettelijke of reglementaire, dwingende bepalingen of bepalingen van openbare orde.

.

Toepasselijke regels en bevoegde autoriteiten

Elk geschil in verband met huidige gebruiksvoorwaarden of de website van RECORD BANK is onderworpen aan het Belgische recht.

Enkel de hoven en rechtbanken van het arrondissement van Brussel zijn bevoegd in geval van geschil.

Gedragscodes

RECORD BANK is, als kredietinstelling, onderworpen aan de controle van de Commissie voor het Bank-, Financie- en Assurantiewezen (www.cbfa.be).

RECORD BANK heeft de volgende gedragscodes onderschreven:
• gedragscode van de Belgische Vereniging van Banken, beschikbaar op de website van de BVB : www.abb-bvb.be
• gedragsregels van de verzekeringstussenpersoon van de Beroepsvereniging der Verzekeringsondernemingen, beschikbaar via de website van de BVVO : www.assuralia.be
• gedragscode over de elektronische handel van het Verbond van Belgische Ondernemingen beschikbaar op de website van het VBO: www.vbo.be