HomeProductenSparenPensioensparen

Pensioensparen

 • Tot 30% belastingvoordeel
 • Op uw eigen ritme
 • Extra rendement mogelijk

Neem uw pensioen nu in handen met Star Fund

Het linkse of het rechtse tropische hemd om te gaan luieren op het strand? In een ideale wereld is dat het enige waarover u zich zorgen maakt als u met pensioen bent. Omdat u voorbereid bent op alle andere zorgen, dankzij het bedrag dat u bij elkaar spaarde voor uw pensioen. Wilt u ook alleen maar aan de simpele dingen in het leven moeten denken na uw pensioen? Neem het dan nu al in handen. Dankzij Star Fund, een pensioenspaarfonds naar Belgisch recht beheerd door NN Investment Partners Belgium, bouwt u op uw eigen tempo een potentieel extra pensioenkapitaal op, terwijl u van een mooi belastingvoordeel geniet.

Voordelen

 • Tot 30% belastingvoordeel: met Star Fund geniet u tot 30% belastingvoordeel. Als u dus het wettelijke maximum van 960 euro stort, krijgt u maar liefst 288 euro terug van de belastingen. Of 307,50 euro indien u kiest voor het wettelijke maximum van 1.230 euro*.
 • Op uw eigen ritme: u belegt zo veel u wilt, of het nu 24, 960 of 1.230 euro per jaar is (de wettelijke maxima voor 2018). Als de minimumstorting per keer maar 24 euro bedraagt. Maar denk eraan: hoe meer u belegt, hoe groter uw belastingvoordeel.
 • Extra rendement mogelijk: door uw kapitaal te beleggen in zowel obligaties als aandelen, profiteert u van de beursprestaties. Het gaat om een belegging op lange termijn, extremen van het fonds worden zo gladgestreken. Kapitaalbescherming is er niet, maar extra rendement mogelijk wel.

Risico’s en beleggingshorizon

SRRI**-notering: 4 (van 1, de minst risicovolle, tot 7, de meest risicovolle: risico-indicator die overeenstemt met de BEAMA-methodologie).

Verbonden risico’s

De grootste risico’s waarmee u rekening moet houden, zijn de volgende:

 • Marktrisico: het marktrisico, rekening houdend met in het verleden behaalde resultaten en een potentiële evolutie van de financiële markten, dat verbonden is aan financiële instrumenten die gebruikt worden om de beleggingsdoelstellingen te behalen, wordt gezien als hoog.
 • Kredietrisico: het verwachte kredietrisico (de kans dat de tegenpartij niet aan zijn verplichting voldoet) van de onderliggende beleggingen is gematigd.
 • Valuta-exposure: kan een invloed hebben op de resultaten van het sub-fonds. Er wordt geen enkele garantie verstrekt met betrekking tot het terugkrijgen van uw initiële belegging.
 • Rendementsrisico: afhankelijk van de beleggingsstrategie van de instelling voor collectieve belegging kan het rendement dat over een specifieke periode wordt verworven, positief of negatief zijn. Het rendementrisico hangt nauw samen met het marktrisico.
 • Kapitaalrisico: voor het terugkrijgen van uw initiële inleg wordt geen enkele garantie verstrekt.

Minimumhorizon > 10 jaar.

Kosten

 • Instapkosten: 3%
 • Lopende kosten: 1,16%
 • Geen uitstapkosten

 

Contacteer uw Record-bankier

 

* Het pensioenspaarsysteem van 1.230 euro: deze bedragen en maatregel voor inkomstenjaar 2018 moeten nog wettelijk bevestigd worden.

 

Belangrijke informatie

Dit document is bestemd voor promotiedoeleinden en vormt geen beleggingsadvies. De voorgestelde belegging is mogelijk niet geschikt voor uw persoonlijke situatie of beleggersprofiel.

Star Fund is een gemeenschappelijk beleggingsfonds naar Belgisch recht waarvoor ING België de financiële dienstverlening verzorgt. Star Fund streeft naar de waardering van het kapitaal op lange termijn. De investeringsnormen, voorgeschreven door de wet, garanderen een degelijke spreiding van de activa. Tot 64 jaar heeft de Belgische belastingplichtige de mogelijkheid om tegen fiscaal voordelige voorwaarden elk jaar een bedrag te beleggen (momenteel maximaal 960 of 1.230 euro, afhankelijk van de keuze van de klant) in dit pensioenspaarfonds.

Minimumhorizon > 10 jaar. Onbepaalde looptijd. Bij inschrijving op een deelbewijs van Star Fund is het vereiste minimumbedrag 24 euro. Uitgifteprovisie: 3%; uitstapprovisie: 0%; beheerskosten: 1% per jaar (tarief op 01/01/2017, wijzigbaar vóór en na intekening met voorafgaand bericht). Lopende kosten: 1,16%.
** SRRI-notering: 4 (van 1, de minst risicovolle, tot 7, de meest risicovolle). Verbonden risico’s: Marktrisico: het marktrisico, rekening houdend met in het verleden behaalde resultaten en een potentiële evolutie van de financiële markten, dat verbonden is aan financiële instrumenten die gebruikt worden om de beleggingsdoelstellingen te behalen, wordt gezien als hoog. Kredietrisico: het verwachte kredietrisico (de kans dat de tegenpartij niet aan zijn verplichting voldoet) van de onderliggende beleggingen is gematigd. Valuta-exposure: kan een invloed hebben op de resultaten van het sub-fonds. Er wordt geen enkele garantie verstrekt met betrekking tot het terugkrijgen van uw initiële belegging. Rendementsrisico: afhankelijk van de beleggingsstrategie van de instelling voor collectieve belegging kan het rendement dat over een specifieke periode wordt verworven, positief of negatief zijn. Het rendementrisico hangt nauw samen met het marktrisico. Kapitaalrisico: voor het terugkrijgen van uw initiële inleg wordt geen enkele garantie verstrekt.

De netto-inventariswaarde wordt op elke openbare bankwerkdag in België in de financiële pers en op de website van BEAMA (http://www.beama.be/niw) gepubliceerd. Zij is eveneens beschikbaar op www.ing.be.
Beleggingsbeleid: het doel van het fonds bestaat erin de houders van rechten van deelneming, een zo hoog mogelijke waardestijging van het belegde kapitaal te bieden en hen tegelijk te laten profiteren van een brede spreiding van het risico. Bij de samenstelling van de activa van het fonds moet rekening gehouden worden met de voorwaarden voor pensioenspaarfondsen vastgelegd in artikel 145-11, WIB 1992, zodat de houders van rechten van deelneming van de fiscale voordelen kunnen genieten die daarin zijn opgenomen, met naleving van de wetgeving op de beleggingsfondsen die van kracht is in België. Neem voor u inschrijft nog even de Essentiële Beleggersinformatie, het prospectus en het laatste periodieke verslag van het gemeenschappelijk beleggingsfonds door. Die documenten zijn gratis beschikbaar, in het Nederlands en in het Frans, op www.ing.be.

Er wordt geen roerende voorheffing afgehouden op de opbrengsten van Star Fund (volgens de huidige wetgeving). Op het moment dat u 60 wordt, betaalt u alleen de ‘eenmalige belasting op het langetermijnsparen’ van 8% (volgens de huidige wetgeving). Het bedrag van die belasting wordt berekend op het totaalbedrag van de gestorte premies, gekapitaliseerd tegen een forfaitaire rentevoet van 4,75%. Bent u begonnen vanaf uw 55ste? Dan kunt u pas na 10 jaar stoppen. Voortijdig stoppen is mogelijk, maar fiscaal heel nadelig (belasting van 33%).

Een pensioenspaarfonds is een instelling voor collectieve belegging (ICB), die uitsluitend in het belang van de aandeelhouders beheerd wordt en met als enig doel te beleggen in financiële producten. Het kapitaal van het fonds stijgt of daalt naargelang aandeelhouders in- of uitstappen. Bedragen belegd in een ICB zijn niet gedekt door het beschermingsfonds voor deposito’s en financiële instrumenten.

Het Belgische pensioenspaarfonds Star Fund wordt voorgesteld (onder voorbehoud van aanvaarding door ING België nv en wederzijds akkoord) door: ING België nv – Bank. Vennootschapszetel: Marnixlaan 24, B-1000 Brussel – RPR Brussel – Btw BE 0403.200.393 – BIC (SWIFT): BBRUBEBB – IBAN (rekening): BE45 3109 1560 2789 (310-9156027-89).

Deze reclamemededeling is een openbaar aanbod. Ze vormt geen beleggingsadvies overeenkomstig artikel 46, 9° en 10° van de wet van 6 april 1995 inzake het statuut van en toezicht op de beleggingsondernemingen. De klant moet die informatie zelf beoordelen in het licht van zijn persoonlijke situatie, rekening houdend met zijn eigen financiële toestand en zijn beleggingsdoelstellingen. De klant blijft als enige volledig verantwoordelijk voor het vrije gebruik van die informatie en voor de gevolgen van zijn beslissingen.

Informatie over klachtenbehandeling vindt u terug op https://www.recordbank.be/nl/contact/klacht en bij de Ombudsman, Koning Albert II-laan 8 – 1000 Brussel. Alle claims voortvloeiend uit of in verband met de voorwaarden van deze disclaimer zijn onderworpen aan het Belgische recht.